Mat 4.13: go Nazaret town, an den go from dea, an make house inside Capernaum.
Mat 8.5: Wen Jesus was going inside Capernaum town, one captain fo da Rome army guys wen come by him fo
Mat 11.23: An you guys from Capernaum town, You tink God goin take you guys up in da sky, o wat?
Mat 17.24: Den Jesus an his guys go Capernaum town, an da guys who take money fo tax go by Peter an say,
Mrk 1.21: Jesus an his guys, dey wen go Capernaum town.
Mrk 2.1: Afta couple days, Jesus wen go back Capernaum wea he wen stay befo.
Mrk 9.33: Den dey wen go Capernaum.
Luk 4.23: hea in yoa own home town, jalike we hear you wen do inside Capernaum.
Luk 4.31: Den Jesus go Capernaum town, Galilee side.
Luk 7.1: Wen Jesus pau teach da peopo all dat stuff, he go Capernaum town.
Luk 10.15: An you guys from Capernaum town, you tink God goin take you up in da sky wit him, o
Jhn 2.12: his bruddas, an da guys he teaching, dey wen go down Capernaum town.
Jhn 4.46: Now, had one leada guy Capernaum town dat work fo da King.
Jhn 6.17: go inside one boat, an start fo go da odda side da lake, Capernaum side.
Jhn 6.24: his guys no stay, dey wen go inside da odda boats, an go Capernaum fo look fo him.
Jhn 6.59: say all dat wen he stay teaching inside da Jewish church, Capernaum side.