2Ki 1.14: Da fire wen come down from da sky an burn up da firs two captains an all dea guys.
Isa 3.3: wass goin happen bumbye, All da olda leadas, All da army captains, All da odda kine importan peopo, All da akamai guys dat
Luk 22.52: Den Jesus tell da main pries guys, da captains fo da temple guards, an da older leadas dat come ova dea
Act 21.32: Right den an dea he wen take some captains an odda army guys an dey wen run by da peopo.
Act 23.17: Den Paul wen tell one a da captains fo come, an he tell him, “Take dis young guy by da main
Act 23.23: Den da main captain wen tell two a his captains fo come, an wen tell um, “Go get two hundred army guys
Act 25.23: Dey wen go inside one big place wit all da main captains an da main leada guys fo da town.”
Rev 18.17: Da captains from all da boats, da sailors, everybody dat go by boat,