Mat 1.6: Den had fourteen faddas from David till da captcha wen dey take um away Babylon side: David, he Solomon
Mat 1.11: Was dat time wen da armies wen captcha all da Jewish peopo, an take um away Babylon side.
Mat 1.17: faddas, one afta da odda, an from King David till da captcha wen dey take um away Babylon side, dey fourteen faddas, an