2Ki 11.4: guys fo tell da army captain guys, an da guys from Caria side dat guard da king, an da army messenja runna guys, fo
2Ki 11.19: He take da army captain guys wit him, da guys from Caria dat guard da king, da messenja runna guys, an all da odda