2Ki 12.11: fo da Temple Fo Yahweh, so dey can pay da worka guys -- da carpenta guys, an da builda guys dat work inside da Temple Fo
2Ki 22.6: Dass fo da carpenta guys, da construction guys, an da guys dat work wit da
Mat 13.55: Dass da carpenta boy, yeah?
Mrk 6.3: Dass da carpenta, yeah?