1Ki 7.27: Huram wen make ten watta cart from bronze metal.
1Ki 7.28: Dey make ery watta cart so get panels aroun da outside so no can look inside.
1Ki 7.31: hole, get one round rim stick up 18 inch ova da top a da cart, jalike one stand fo hold one big watta tub.
1Ki 7.31: Da side panels dat go aroun da cart, dey square, not roun.
1Ki 7.32: Dey melt da bronze fo make da cart an da frame an da axles, one piece.
1Ki 7.34: fo hold da watta tub, dey make one piece wit da watta cart frame.
1Ki 7.35: All aroun da top a da watta cart, get one roun rim nine inch high.
1Ki 7.37: Dass how Huram wen make da ten watta cart.
1Ki 7.38: ten watta tub from bronze metal fo go on top da ten watta cart.