1Ki 7.30: All da watta carts get four wheels an axles dey make from bronze metal.
1Ki 7.39: He put five watta carts on da sout side a da Temple, an five on da nort side.
1Ki 7.43: da top a one pos an two row fo da top a da odda pos, Da 10 carts fo da watta tubs, Da 10 watta tubs dat go on top da carts,
1Ki 7.43: carts fo da watta tubs, Da 10 watta tubs dat go on top da carts, Da one main watta tub, Da twelve bull cows dat hold da
2Ki 16.17: King Ahaz take off da side panels an da watta tubs from da carts dat carry da watta fo wash da sacrifice meat.”
2Ki 25.13: Babylon guys broke down da big bronze poses, all da watta carts, an da big bronze watta tub dat stay by da side da Temple.
2Ki 25.16: from da two poses, da one big watta tub, an da watta carts dat Solomon wen tell his peopo make fo da Temple Fo