Lev 26.36: You goin run jalike somebody chasing you wit one sword, an you goin fall down, even nobody stay
Deu 11.4: Wen da Egypt army guys was chasing you guys, you guys wen see how Yahweh make da Red Sea
1Ki 22.33: wagons see he not da Israel king, so dey turn away an stop chasing him.”
Neh 9.11: But da guys dat was chasing dem, You throw dem down inside da deep watta, Jalike wen