Gen 18.8: He get soft cheese an milk, an da meat from da young cow dey wen kill, an put
Deu 32.14: He give um soft cheese from dea cows An milk from dea sheeps an goats, An da
Isa 7.15: fo pick ony wass right, dat time, goin get plenny soft cheese an honey kine stuff fo him eat.
Isa 7.22: da goat, dey goin get milk, an da guy goin get nuff soft cheese fo eat.
Isa 7.22: army guys no take away from inside da land, goin get soft cheese an wild honey fo eat.