Exo 23.21: Cuz if you guys go against wat he tell, he no goin take dat, cuz he get his powa from