Deu 4.43: Da towns dat side Moses wen choose: Bezer inside da up country boonies fo da Reuben ohana,
head: Da towns dat side Moses wen choose: Bezer inside da up country boonies fo da Reuben ohana,
1Ki 3.8: an I stay hea wit all yoa Israel peopo, da peopo you wen choose.