Mat 1.1: He da Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 1.16: Mary wen born Jesus, da one dey call da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 1.17: an from wen dey take um away Babylon side till Jesus, da Christ guy, dey fourteen faddas.
Mat 1.18: Now befo Mary born Jesus, da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send, dis wen happen.
head: Da Guy Dat Tell Da Peopo He Know Christ
Mat 11.2: (Jesus was da Christ guy, you know, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 16.16: Simon Peter say, “You da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 16.20: tell his guys, “Make shua you guys no tell nobody dat I da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Send.
Mat 24.5: Dey goin say, ‘Eh, me, I dat Spesho Christ Guy From God!
Mat 24.23: Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he stay ova hea!
Mat 24.24: Goin get plenny fake kine guys who say dey Christ, an goin get plenny fake kine guys who say dey talk fo
Mat 24.26: Christ stay inside da boonies!
Mat 26.63: Tell us dat, if you da Christ guy dat God suppose to send.
Mat 26.68: Dey tell Jesus, “Eh you, da Christ guy!”
Mat 27.17: Barabbas, o Jesus da guy dey call da Christ guy, dat dey say God wen send um?
Mat 27.22: So Pilate aks um, “Den wat I goin do wit Jesus, da Christ guy, dat dey say God wen send?”
Mat 27.64: be mo worse den da first fake ting, wen he wen tell he da Christ guy.
Mrk 1.1: He da Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Mrk 1.1: Dis da time da Good Kine Stuff Bout Christ wen start happening.
Mrk 8.29: Peter say, “You da Christ Guy, Da Spesho Guy God Wen Send.
Mrk 8.30: Den Jesus tell his guys, “No go tell nobody dat I da Christ Guy.”
Mrk 9.41: give you guys water fo drink cuz you my guys an I da Christ guy dat God wen send, garans God goin have plenny good
Mrk 13.6: Dey goin say, ‘Eh, me, I dat Spesho Christ Guy from God!
Mrk 13.21: Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he stay ova hea!
Mrk 13.22: Goin get plenny fake kine guys who say dey Christ, an goin get plenny fake kine guys who say dey talk fo
Mrk 14.61: Tell us if you da Christ guy dat God suppose to send.
Mrk 15.32: If he da Christ, da Spesho Guy God Wen Send, da King fo us Israel peopo,
Luk 2.11: He da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Send.
Luk 2.26: Spirit wen show him dat he no goin mahke befo he see da Christ guy, da Spesho Guy dat da Boss Up Dea In Da Sky goin send.
Luk 3.16: But afta me, goin come one nodda guy, da Christ guy.
Luk 3.17: Dat mean, da Christ guy goin punish da peopo dat stay do bad kine stuff.
Luk 3.17: Dat mean, da Christ guy goin punish da peopo dat stay do bad kine stuff,
Luk 9.20: Peter say, “You da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Send.
Luk 9.21: Jesus tell um, “You guys betta not tell nobody dat I da Christ Guy, da Spesho One God wen send.
Luk 21.8: Dey goin say, ‘Eh me, I dat Spesho Christ Guy from God!
Luk 23.2: He say dat he da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send, an dat he one king.
Luk 24.46: He tell um, “Dis wat dey wen write, ‘Da Christ guy, da Spesho Guy God Goin Send, he goin suffa an mahke,
Luk 24.47: teach all da diffren peopos inside da whole world bout Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send.
Jhn 1.17: Den Jesus Christ, God's Spesho Guy, he wen do plenny good stuff fo us, an
Jhn 1.20: I not da Christ, da Spesho Guy God Goin Send.
Jhn 1.25: If you not da Spesho Christ Guy Dat God Goin Send, an you not Elijah, an you not da
Jhn 1.41: (Now, ‘Messiah,’ dat mean ‘da Christ Guy, da Spesho Guy God Wen Send,’ dea language.
Jhn 3.28: You guys, you wen hear me say, ‘I not da Christ, da Spesho Guy God Goin Send, but God wen send me first,
Jhn 4.25: Da wahine say, “I know dat Messiah goin come, da Christ Guy, da Spesho Guy God Goin Send.
Jhn 4.29: Try check out if dis da Christ Guy, da Spesho Guy God Goin Send!
Jhn 7.27: Wen God send his Spesho Guy Christ, nobody goin know wea he wen come from.
Jhn 7.31: Dey say, “Wen Christ, God's Spesho Guy come, you tink he goin do mo awesome
Jhn 7.41: Da odda guys say, “Dis da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send!
Jhn 7.42: Da Bible say dat da Christ guy goin come from King David ancesta guys, an goin come
Jhn 9.22: awready talk togedda, an say, “If anybody say dat Jesus da Christ, da Spesho Guy from God, we goin throw him outa da Jewish
Jhn 10.24: Tell us strait if you da Christ guy, da Spesho Guy From God!
Jhn 11.27: I trus you, dat you da Christ, da Spesho Guy God Wen Send.”
Jhn 12.34: Da peopo tell him, “We wen hear from God's Rules dat da Christ Guy goin live foeva.”
Jhn 17.3: da ony God dass fo real, an dat dey know me too, Jesus Christ, da Spesho Guy You Wen Send.
Jhn 20.31: write, I write um so you guys goin believe dat Jesus da Christ guy, da Spesho Guy God Wen Send, an he God's Boy.
head: Saul Tell Da Good Stuff Bout Christ Damascus Side
Act 10.36: come God's friends an feel good inside, cuz a wat Jesus Christ wen do.
Act 11.2: da Jewish bruddas dat trus da Good Kine Stuff Bout Christ wen squawk at him.
Act 11.26: Dat mean, ‘Christ kine peopo.
Act 13.34: God wen tell dat he goin bring Christ back alive from mahke, an Christ no goin mahke again an
Act 13.34: tell dat he goin bring Christ back alive from mahke, an Christ no goin mahke again an his body come rotten.
Act 13.34: He tell Christ, ‘I goin give you plenny a my good an spesho stuff dat
Act 22.14: God wen pick you fo know wat he like do, an fo see Christ, da Guy Dat Stay Right, an fo hear wat he say.’
Act 24.24: Paul wen tell Felix bout how gotta trus Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Rom 1.1: I one worka fo Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Rom 1.4: You know, I stay talking bout Jesus Christ.
Rom 1.5: An me, I like do dat so dey know who Christ.
Rom 1.6: from all da diffren peopos from diffren places, an Jesus Christ tell you guys, “Eh come!
Rom 1.8: everytime I tink bout you guys, cuz Jesus Christ, he stay make me feel lidat.
Rom 1.13: ova dea fo stay wit you guys, I like plenny peopo go trus Christ, an everyting come mo betta fo you guys, jalike wen happen
Rom 2.16: Dass how goin be bumbye wen God goin make Jesus Christ da Judge fo da secret stuff inside everybody's heart.
Rom 3.22: God wen make us get um right wit him wen we trus Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Rom 3.24: da bad kine stuff get ova dem, cuz dey tight wit Jesus Christ.
Rom 4.12: But not jus cuz dey get da mark, but cuz dey stay trus Christ jalike Abraham wen trus um, befo he wen get da cut skin
Rom 5.2: Christ wen make um so we can come tight wit God an get all da
Rom 5.6: Wen we neva have power notting, Christ wen mahke fo all us guys dat wen ack jalike God no matta.
Rom 5.8: he get fo us, cuz same time we was doing bad kine stuff, Christ still yet wen go mahke fo us.
Rom 5.9: God wen say we get um right wit him, cuz Christ wen bleed an mahke fo us.
Rom 5.9: God no take da bad kine stuff peopo stay doing, but cuz a Christ, us guys no goin suffa.
Rom 5.10: So now we da same side wit God, even mo, Christ goin take us outa da bad kine stuff we doing, cuz he wen
Rom 5.11: An we stay tight wit him, cuz our Boss Jesus Christ wen mahke fo us, so now we can go da same side wit God.
head: Adam an Christ, Dey Da Same But Dey Diffren
Rom 5.15: But den da odda guy, Jesus Christ, eh, he do plenny good kine stuffs fo us, an he neva
Rom 5.17: An now, da one guy Jesus Christ wen do one real good ting, an dass mo betta fo us guys.
Rom 5.21: But now, cuz a wat our Boss Jesus Christ wen do, God do someting real good fo us, he take us ova,
Rom 6.3: donno dat wen all us guys wen get baptize fo show we Jesus Christ guys, dass jalike we wen mahke same time he wen mahke?
Rom 6.4: dat mean jalike dey wen bury us same time dey wen bury Christ, cuz jalike we mahke too.
Rom 6.4: Da Fadda, he get awesome power, an afta Christ wen mahke, da Fadda wen make um come back alive.
Rom 6.6: pau awready, jalike dat guy wen mahke on top da cross wit Christ.
Rom 6.8: So den, jalike we wen mahke wit Christ.
Rom 6.9: We know dat Christ wen come back alive afta he wen mahke, an he no goin mahke
Rom 6.10: Afta Christ wen mahke dat one time, den he no mo notting fo do wit da
Rom 6.11: guys gotta figga same ting jalike wat wen happen wit Jesus Christ: You guys wen mahke awready, dass why you guys no gotta do
Rom 6.11: guys live fo God, cuz now you guys stay tight wit Jesus Christ.
Rom 6.23: An you get dis wen you stay tight wit Jesus Christ, our Boss.
Rom 7.4: Christ wen go mahke, his body, everyting.
Rom 7.4: now you guys can come his guys, an stay tight wit dis guy Christ dat wen come back alive afta he wen mahke.
Rom 7.25: Mahalo plenny to God cuz our Boss Jesus Christ can do um!
Rom 8.1: den, God no goin punish da peopo dat stay tight wit Jesus Christ!
Rom 8.2: come alive fo real kine an make you stay tight wit Jesus Christ.
Rom 8.4: God wen send Christ fo mahke so us guys can do all da right kine stuffs God's
Rom 8.10: But Christ stay tight wit you guys.
Rom 8.11: back alive, yoa body, everyting, jalike how he wen make Christ come back alive.
Rom 8.17: Jalike da Fadda give everyting he get to Christ, his Boy, an dass how he goin make to us guys, same time
Rom 8.17: dass how he goin make to us guys, same time he give um to Christ.
Rom 8.17: Ony one ting: us guys gotta suffa jalike Christ wen suffa, so den bumbye, God make us come awesome jalike
Rom 8.17: so den bumbye, God make us come awesome jalike he wen make Christ come awesome.
Rom 8.29: God's Boy, dass Christ.”
Rom 8.34: Jesus Christ, he da One dat wen go mahke.
Rom 8.35: You tink get somebody o someting dat goin make Christ no get love an aloha fo us guys?
Rom 8.37: Cuz Christ get love an aloha fo us guys to da max, no matta wat kine
Rom 8.39: Cuz us guys stay tight wit Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send, an he our Boss.
Rom 9.1: no bulai you guys, I ony tell da trut cuz I stay tight wit Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Rom 9.3: I like my own peopo, da Jews, come tight wit Christ too.
Rom 9.3: go aks God fo punish me, an not dem, an cut me loose from Christ, so dat my peopo can come tight wit Christ.
Rom 9.3: me loose from Christ, so dat my peopo can come tight wit Christ.
Rom 9.5: An Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he wen born from da same
Rom 9.5: Christ, he da One az God, an he da One dat stay in charge a
Rom 10.4: Christ wen do everyting fo us get um right wit God.
Rom 10.4: Now, whoeva go trus Christ, dey da ones dat goin get um right wit God.
Rom 10.7: Eh dass jalike da guy going down dea fo bring Christ back from mahke.
Rom 10.8: Dass da same ting us guys stay teaching: Eh, gotta trus Christ!
Rom 10.9: Boss,” an you trus deep inside yoa heart dat God wen bring Christ back alive afta he wen mahke, den God goin hemo you from
Rom 10.17: An fo lissen to wat God say, first gotta hear bout Christ.”
head: How Fo Live Wen Stay Tight Wit Christ
Rom 12.5: Same ting fo us guys dat stay tight wit Christ -- we stay plenny diffren peopo, but den we stay togedda
head: Da Way Christ Guys Live
head: Pretty Soon, Christ Goin Come Back
Rom 13.11: dat time mo close now den befo, wen we wen go trus Jesus Christ.
Rom 13.14: you go change yoa heart an come jalike our Boss Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send!
Rom 14.9: Dass how come Christ wen go mahke, an den wen come back alive.
Rom 14.15: Cuz you know, Christ wen mahke fo dat guy too!
Rom 14.18: make like how I stay telling you, cuz dey da ones dat get Christ fo dea boss, dey goin make God stay good inside.
Rom 15.3: You know, even Jesus Christ neva do wat he wen do jus fo make himself stay good
Rom 15.5: guys figga da same tings wit each odda, jalike how Jesus Christ like you guys fo figga togedda.
Rom 15.7: So den, take each odda in, jalike Christ wen take you guys in.
Rom 15.8: I like say dis: Christ wen come jalike one worka guy fo help da Jewish peopo fo
Rom 15.16: God wen go make me one worka guy fo Jesus Christ fo tell all da diffren peopos da Good Stuff Bout God,
Rom 15.17: all dis stuff I doing fo God, cuz I stay tight wit Jesus Christ.
Rom 15.18: I ony talk bout da tings Christ wen do, an I help him fo do um.
Rom 15.18: Da diffren peopos lissen to Christ now, cuz a da tings I wen tell an do.
Rom 15.19: Christ wen give me da power from God's Spirit fo do awesome kine
Rom 15.19: He do dat fo show who Christ.
Rom 15.19: Dass how I wen tell all da Good Kine Stuff Bout Christ to all da peopo, from Jerusalem side, all da way to
Rom 15.20: From long time befo I tinking, “I really like tell bout Christ to da peopo dat neva hear notting bout da Good Stuff Bout
Rom 15.29: dat wen I go by you guys, goin get all da good kine stuffs Christ like give us.
Rom 15.30: You guys pray cuz Jesus Christ yoa Boss, an cuz God's Spirit give you guys love an aloha.
Rom 16.3: we wen work togedda plenny cuz we stay tight wit Jesus Christ.
Rom 16.5: He da first guy dat wen go trus Christ Akaia side, you know.
Rom 16.7: Dey Jewish jalike me, an dey wen go trus Christ befo me.
Rom 16.9: Urbanus, dat wen work togedda wit us cuz he stay tight wit Christ.
Rom 16.10: dass jalike one test fo make proof dat he stay tight wit Christ fo real kine.
Rom 16.16: Everybody from all da churches dat trus Christ all ova da place, dey like say give dea aloha to you guys.
Rom 16.18: Dey no work fo our Boss Jesus Christ.
Rom 16.24: [I like our Boss Jesus Christ do plenny good kine stuff fo all you guys.
Rom 16.25: God say, an dass wat I teach, wen I tell peopo bout Jesus Christ.
Rom 16.25: God wen show all us guys all da stuff bout Christ dat da peopo from befo time neva know, cuz was secret.
Rom 16.27: everybody tell how awesome he stay foeva, cuz a wat Jesus Christ wen do!
1Co 1.1: he like send me all ova da place fo tell peopo bout Jesus Christ, da Spesho Guy he wen send.
1Co 1.2: make you guys spesho fo him cuz you stay tight wit Jesus Christ.
1Co 1.2: Jesus Christ, he da Spesho Guy God Wen Send, an he da Boss fo dem guys
1Co 1.3: God, he our Fadda, an Jesus Christ, he our Boss.
1Co 1.4: you guys, cuz you guys stay tight wit his Spesho Guy Jesus Christ.
1Co 1.5: wit all kine good tings, cuz you guys stay tight wit Christ.”
1Co 1.6: All da good kine stuff us guys wen tell you guys bout Christ, stay solid awready inside you guys.
1Co 1.6: Dass how come you guys stay shua dat Christ stay fo real.
1Co 1.7: fo da time wen God goin show everybody our Boss Jesus Christ.
1Co 1.8: Christ da One dat goin make you guys strong an solid all da way,
1Co 1.8: an solid all da way, till da time wen our Boss, Jesus Christ, goin come back to dis world.
1Co 1.9: tell you guys fo come tight wit his Boy, our Boss Jesus Christ, an God everytime do wat he say.
1Co 1.10: I talking fo our Boss Jesus Christ wen I beg you guys fo tink da same way, an no split up.
1Co 1.12: An dis odda guy go say, “Me, I stick wit Christ!”
1Co 1.13: No can split up Christ ohana, you know!”
1Co 1.17: Eh, you know, wen Christ wen send me, no was ony fo baptize!
1Co 1.17: tink, dat goin take away da power from wat wen happen wen Christ wen go mahke on top da cross.
head: Christ Get Power From God
1Co 1.18: All da stuff we telling bout how Christ wen mahke on top da cross, dat stuff sound stupid to da
1Co 1.18: So den, da stuff bout Christ an da cross get plenny power from God fo help us guys.
1Co 1.23: peopo all ova da place how God wen send dis Spesho Guy Christ ova hea, an how odda guys wen hang um on top one cross an
1Co 1.24: Fo dem, Christ show um dat God get plenny power an he stay real smart.”
1Co 1.30: You guys know how come you guys stay tight wit Jesus Christ?
head: Gotta Tell Everybody How Christ Wen Mahke On Top One Cross
1Co 2.2: I wen figga lidis: I ony know one ting, an dass Jesus Christ.
1Co 2.16: But us guys, we know, cuz Christ help us guys tink jalike he tink.
1Co 3.1: You guys stay tight wit Christ ony litto bit, jalike one baby.
1Co 3.5: We wen help you guys fo trus Christ.
1Co 3.6: Was me dat wen tell you guys bout Christ first time.
1Co 3.11: cuz ony get one foundation fo life -- dass Jesus Christ.
1Co 3.23: An you guys stay fo Christ, an Christ stay fo God!
1Co 3.23: An you guys stay fo Christ, an Christ stay fo God!
head: Da Guys Christ Send All Ova
1Co 4.9: guys dat God wen send all ova da place fo tell peopo bout Christ.
1Co 4.15: uku plenny guys dat teach you guys cuz you stay tight wit Christ.
1Co 4.15: I stay tight wit Jesus Christ, dass why I wen tell you guys da Good Kine Stuff From God
1Co 6.15: You guys donno dat yoa body stay fo Christ, jalike you guys was da parts a Christ's body.
1Co 6.20: Christ wen pay high price fo you guys.
1Co 7.22: wen da Boss wen tell him fo come, now he one slave fo Christ.
1Co 7.23: Christ wen pay high price fo you guys, you know.
1Co 8.6: An ony get one Boss, Dass Jesus Christ.
1Co 8.12: you guys wen do bad kine ting agains God's Spesho Guy Christ!
1Co 9.1: I stay tight wit da Boss, an all you guys wen trus Christ cuz a da work I wen do.
1Co 9.12: Cuz den, you like lissen to da Good Kine Stuff Bout Christ dat we telling you guys.
1Co 9.14: us guys dat da guys dat stay tell da Good Kine Stuff Bout Christ, dey suppose to get all da stuffs dey need fo live, from
1Co 10.2: Dass jalike us guys trus Christ, an get baptize fo show dat we his guys, an follow him.
1Co 10.4: Jalike dat rock was dea every place dey go, Christ was dea too.
1Co 10.16: dat mean, dat all us guys stay tight wit God's Spesho Guy Christ, an wen he wen go bleed an mahke, was jalike us guys wen
1Co 10.16: same ting -- us guys all stay tight wit God's Spesho Guy Christ, an dat time he wen mahke, was jalike us guys wen mahke
1Co 11.1: Cuz I trying fo copy Christ, jalike he wen do.
1Co 11.3: da ting you guys awready know: Da Spesho Guy God Wen Send, Christ, he stay in charge.
1Co 11.3: An same ting wit God, he stay in charge a Christ, jalike he da head fo Christ.
1Co 11.3: wit God, he stay in charge a Christ, jalike he da head fo Christ.
1Co 11.4: fo God, dass jalike he do one shame kine ting dat make Christ shame.
1Co 11.4: Cuz Christ stay in charge a dat guy, he da head fo him.
1Co 12.12: Same ting wit God's Spesho Guy Christ an his ohana.
head: Christ Wen Come Back Alive Afta He Wen Mahke
1Co 15.3: learn first, an den I wen tell you guys, dis da main ting: Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he wen mahke cuz us guys was
1Co 15.4: Den, day numba three, Christ wen come back alive, jalike da Bible wen say befo time.
1Co 15.5: Den Christ wen let Peter see him, an den his Twelve Guys wen see him.
1Co 15.7: Den Christ wen let James see him, an afta, all da guys he wen send
1Co 15.8: Me, I was da last guy fo see Christ.
1Co 15.9: You know, dem odda guys dat Christ wen send all ova da place, dey all mo importan den me.
1Co 15.12: Wen us guys teach bout Christ, da Spesho Guy God Wen Send, we tell everybody he wen come
1Co 15.13: If da peopo dat mahke no goin come back alive, dat mean, Christ neva come back alive, too!
1Co 15.14: An if Christ neva come back alive, den all da stuff us guys stay
1Co 15.16: how God stay, cuz we tell um dis bout God: “He wen make Christ come back alive afta he wen mahke.
1Co 15.16: peopo no can come back alive, den gotta be, God neva make Christ come back alive, cuz Christ wen mahke.”
1Co 15.16: den gotta be, God neva make Christ come back alive, cuz Christ wen mahke.”
1Co 15.17: Try tink bout dis: if Christ neva come back alive afta he wen mahke, den you guys ony
1Co 15.18: Same ting wit da odda peopo dat wen stay tight wit Christ befo time an den wen mahke -- if Christ neva come back
1Co 15.18: wen stay tight wit Christ befo time an den wen mahke -- if Christ neva come back from mahke, dey stay cut off from God too!
1Co 15.19: Us guys stay shua dat Christ goin do good tings fo us.
head: Wat Goin Happen Cuz Christ Wen Come Back Alive
1Co 15.20: God's Spesho Guy Christ, he wen come back alive afta he wen mahke!
1Co 15.20: Christ, he da first guy dat eva wen come back alive afta he wen
1Co 15.21: An had one nodda guy Christ jalike us guys, dat wen do someting good, an cuz a dat, da
1Co 15.22: Same ting, everybody dat stay tight wit Christ, God goin make dem come alive.
1Co 15.23: Christ, he da first guy dat wen come back alive, jalike da first
1Co 15.23: Bumbye, wen Christ come back hea, his peopo goin come back alive too.
1Co 15.24: Dat time, Christ da King goin wipe out all da spirits dat say, “Me, I da
1Co 15.24: Same time, Christ da King goin turn ova everyting to God his fadda.
1Co 15.25: Christ gotta stay da King, you know, till God bus up all da peopo
1Co 15.25: King, you know, till God bus up all da peopo dat go agains Christ, an show dat Christ da winna ova dem.”
1Co 15.25: God bus up all da peopo dat go agains Christ, an show dat Christ da winna ova dem.”
head: Da Peopo Who No Stay Shua Dat Christ Wen Come Back Alive
1Co 15.31: a you guys, you know, cuz I stay tight wit our Boss Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
1Co 15.45: But da last Adam kine guy is Christ.
1Co 15.47: Da odda guy Christ, he wen come from da sky.
1Co 15.48: peopo dat stay tight wit God in da sky, dey stay jalike da Christ guy dat wen come from da sky.
1Co 15.49: Bumbye, we goin come jalike da Christ guy dat come from da sky, too.
1Co 15.54: da Bible wen say befo time: “We no goin mahke no moa, Cuz Christ, he da winna ova dat!
1Co 15.57: guys da winnas ova da bad kine stuff, cuz our Boss Jesus Christ, he da winna fo real kine!
1Co 16.15: Dey was da first peopo dat wen go trus Christ from all ova dea Akaia side by you guys.
2Co 1.2: I like God our Fadda an Jesus Christ our Boss do plenny good tings fo you guys an make
2Co 1.3: He da God an Fadda fo our Boss Jesus Christ.
2Co 1.5: Christ, God's Spesho Guy, wen suffa plenny fo us guys.
2Co 1.5: So, cuz Christ wen do dat, his Fadda give us choke good kine words wen we
2Co 1.19: Me an Silas an Timoty wen teach you guys bout Jesus Christ, God's Boy.
2Co 1.20: cuz we know wat Jesus Christ wen do.”
2Co 2.10: I do dat in front Christ, an fo kokua you guys.
2Co 2.12: an da Boss Up Dea wen let me teach da Good Stuff From Christ dea.
head: Christ Help Us Win
2Co 2.14: cuz Christ, he wen fight an win ova da bad kine stuff, an us guys
2Co 2.14: Az how, wen we tell da peopo bout Christ, dass jalike wen someting smell real good, an everybody
2Co 2.15: guys, cuz we jalike one sweet smell dat make him tink bout Christ.
2Co 2.17: da stuff we say come from God, an dat we stay tight wit Christ.
2Co 3.3: Stay clear dat you guys, you stay jalike one letta dat Christ wen write, an dat he wen give to us guys fo bring ova hea.
2Co 3.3: Christ neva use ink fo write um, he wen use da Spesho Spirit from
2Co 3.3: Christ neva write um on top one flat stone da way da Boss Up Dea
2Co 3.3: stone da way da Boss Up Dea wen do um fo Moses -- da ting Christ wen write on top, dass someting dass alive, I mean jalike
2Co 3.4: We know we can trus God dat all dis stuff stay true, cuz Christ wen show us.
2Co 3.14: No mo nobody can make um lissen an undastan, ony Christ can.
2Co 3.16: But weneva somebody start fo trus da Boss, Christ help um undastan inside dea hearts.
2Co 4.4: Dey no can undastan da Good Stuff bout how awesome Christ stay.
2Co 4.4: Christ, he o same like God.
2Co 4.5: We talk plenny bout Jesus Christ da Boss.
2Co 4.6: Dat mean, wen we tink bout Christ, we know how awesome God stay.
2Co 4.12: So den, us guys no scared fo talk fo Christ, no matta we can mahke cuz a dat, so dat you guys can stay
2Co 5.10: You know, we all gotta go in front Christ da Judge, an no can hide notting.
head: We Come Friends Wit God Cuz a Christ
2Co 5.14: Christ wen get choke love an aloha fo us guys, dass why we like
2Co 5.15: Christ wen mahke fo everybody, so dat da peopo who stay alive no
2Co 5.15: Dey goin do everyting ony fo Christ, da Guy who wen mahke fo dem an wen come back alive.
2Co 5.16: No matta befo time we wen tink bout Christ da same way odda peopo tink.
2Co 5.16: Now, we no tink bout Christ dat way no moa.
2Co 5.17: Dass why, whoeva stay tight wit Christ, dey one new guy.
2Co 5.18: He wen bring us back da same side wit him, cuz a wat Christ wen do.
2Co 5.19: Wen Christ wen stay inside dis world, God wen use him fo bring da
2Co 5.20: We da talka guys fo Christ.
2Co 5.20: Cuz we Christ guys, we stay beg you guys, “Eh, come back da same side
2Co 5.21: Christ, he neva do notting bad, but God wen make him take da bad
2Co 5.21: so dat we can come right, jalike God stay right, cuz a wat Christ wen do.”
2Co 6.15: Christ an da Devil no can tink togedda da same way.
2Co 8.9: You guys know dat our Boss Jesus Christ wen do plenny good tings fo you guys.
2Co 8.23: da odda bruddas, dey goin help show da peopo how awesome Christ stay.
2Co 9.13: mean um wen you guys say you trus da Good Stuff From Christ, cuz you guys do wat you say.”
2Co 10.1: Eh, I telling you guys fo lissen to me, cuz Christ get good heart fo you guys, an he give you guys chance.
2Co 10.5: know God, we goin teach um fo tink diffren kine, da way Christ like us tink.
2Co 10.6: Afta you guys start fo do everyting Christ say, we goin stay ready fo handle anybody dat still yet do
2Co 10.6: we goin stay ready fo handle anybody dat still yet do wat Christ say no do.
2Co 10.14: we da guys wen come an tell you guys da Good Stuff From Christ, an you guys wen lissen.
2Co 10.16: Den we can tell da Good Stuff From Christ inside da places da odda side a you guys, wea nobody stay
2Co 11.2: I wen promise Christ dat he can take you guys in, an you guys not pilau inside,
2Co 11.3: Now you guys like stick wit Christ fo real kine an stay clean inside yoa heart jalike him.
2Co 11.3: But I stay scared dat you guys goin like go way from Christ, an tink diffren kine, jalike Eve wen go way befo time.
2Co 11.4: You wen go trus da Good Stuff From Christ befo, so how come you guys wen go trus one diffren kine
2Co 11.10: Wat Christ say stay true, an I know fo shua wat I say stay true too,
2Co 11.10: know fo shua wat I say stay true too, cuz I stay tight wit Christ.
2Co 11.13: Dey try make demself look like talkas fo Christ, jalike dey his guys, but dey still fake.
2Co 11.23: Dem guys work fo Christ?
2Co 12.2: I know one guy dat stay tight wit Christ.
2Co 12.19: cuz we no can hide notting from him, an we stay tight wit Christ.
2Co 13.3: Plus, you guys like me show proof dat Christ stay talking wen I stay talking.
2Co 13.3: Christ no stay jalike he no mo power wen he do tings fo you guys,
2Co 13.4: Christ neva have power wen dey wen kill him on top da cross.
2Co 13.4: An us guys neva have power jalike Christ get power.
2Co 13.4: But God wen give Christ da power fo live now, an he wen give us da power fo live
2Co 13.4: fo live now, an he wen give us da power fo live too wit Christ an work fo you guys.
2Co 13.5: inside yoaself fo find out if fo real kine you guys trus Christ.
2Co 13.5: You guys neva know dat Jesus Christ stay tight wit you guys, o wat?
2Co 13.6: check us out real good, an goin see dat we stay fo real fo Christ.
2Co 13.14: I like da Boss Jesus Christ do plenny good tings fo you guys.
Gal 1.2: I one messenja fo God da Fadda an Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Gal 1.2: Jesus Christ an God da Fadda, who wen make Jesus come back alive from
Gal 1.3: I like God our Fadda an da Boss Jesus Christ do plenny good tings fo you guys, an make you guys hearts
Gal 1.4: Christ wen give himself fo mahke fo throw out da bad kine stuff
Gal 1.6: God wen pick you guys cuz he like Christ fo do plenny good kine stuff fo you guys.
Gal 1.7: odda stuff dey teach, dass not da Good Kine Stuff Bout Christ.
Gal 1.7: Dem guys like change da Good Kine Stuff Bout Christ.
Gal 1.10: like an make me look good, den I no can be one worka fo Christ.
Gal 2.4: God's peopo so dey can find out how we ack now dat Jesus Christ wen let us go cuz we stay tight wit him, so we no gotta do
Gal 2.5: not even litto bit, cuz we like da Good An True Stuff Bout Christ stay good fo you guys.
Gal 2.13: Dey say Christ wen let um go, but den dey start fo stick wit da Jewish
Gal 2.16: he get um right wit God cuz he trus God's Spesho Guy Jesus Christ.
Gal 2.16: Us guys trus Jesus Christ, so God say we get um right wit him.
Gal 2.17: Us guys stay trying fo stay tight wit Christ, fo get um right wit God.
Gal 2.17: if we still yet stay do bad kine stuff, you tink dat mean Christ stay make us do bad kine stuff?
Gal 2.20: Jalike I wen mahke wit Christ on top da cross.
Gal 2.20: Now dass not me dat stay live no moa, but Christ stay live inside me.
Gal 2.21: can get um right wit God cuz we do wat da Rules say, den Christ wen mahke fo notting.
Gal 3.1: strait out da Good Stuff bout how odda guys wen kill Jesus Christ on top da cross an he wen mahke fo us.
Gal 3.13: Christ, he wen pay da price fo cut us guys loose, so we no gotta
Gal 3.13: Christ wen get our kahuna on top him, cuz da Bible wen say,
Gal 3.14: Christ wen mahke fo pay da price fo us guys, so dat all da
Gal 3.16: He ony say, “an fo yoa boy,” cuz dass ony one guy, Christ.
Gal 3.17: God wen make da deal wit Abraham long time befo, bout Christ.
Gal 3.22: Bible wen say dat, fo show dat peopo gotta go trus Jesus Christ, fo get da kine life God wen promise.
Gal 3.23: But befo da time fo trus Christ wen come, we gotta do wat da Rules say, no matta we no mo
Gal 3.24: Da Rules jalike one babysitter fo bring us to Christ, so dat we can trus him an get um right wit God.
Gal 3.25: But now we can trus Christ, so no need one babysitter.
Gal 3.27: All you guys who wen get baptize fo stay tight wit Christ an be his guys, now you goin come like him.
Gal 3.28: guy o wahine, you guys all da same cuz you stay tight wit Christ.
Gal 4.3: Befo Jesus Christ wen come we jalike small kids.
Gal 4.5: But God wen send his Boy Christ so he can mahke fo pay da price fo let us go, so we no
Gal 4.19: baby, I suffa fo you guys again, till you guys come jalike Christ inside yoa hearts.
head: Christ Wen Let Us Go
Gal 5.1: Christ wen let us go, so we no gotta do wat da Rules say fo get
Gal 5.2: tell you guys dat you can get um right wit God lidat, den Christ no goin help you guys, notting.
Gal 5.4: say fo try get um right wit God, you guys wen split from Christ, an make yoaself so you no can get all da good stuff he
Gal 5.6: Wen we stay tight wit Jesus Christ, no matta cut skin o no cut skin, main ting, we gotta trus
Gal 5.24: dey wen put all dat kine stuff on top da cross wit Jesus Christ, an dat stuff no mo power ova dem.
Gal 6.12: Dey ony make lidat cuz dey no like suffa fo Christ, who wen mahke on top da cross.
Gal 6.14: But me, I ony goin talk big bout how our Boss Jesus Christ wen mahke on top da cross.
Gal 6.14: Cuz Christ wen mahke on top da cross, az why fo me, jalike all da bad
Gal 6.17: trouble fo me, cuz I get scars on top my body jalike Jesus Christ get, cuz I his guy.
Gal 6.18: Bruddas an sistas, I like our Boss Jesus Christ do plenny good tings inside you guys.
Eph 1.1: You know Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Eph 1.1: Peopo trus you guys, cuz you guys stay tight wit Jesus Christ.
Eph 1.2: I like our Fadda God an our Boss Jesus Christ do plenny good kine tings fo you guys, an make yoa hearts
head: Da Good Tings God Goin Do fo Us Wen We Stay Tight wit Christ
Eph 1.3: He da God an da Fadda fo our Boss Jesus Christ.
Eph 1.3: He put all dat inside our hearts cuz we stay tight wit Christ.
Eph 1.4: he wen pick us awready fo be his guys an fo stay tight wit Christ.
Eph 1.5: He wen make plan fo Jesus Christ fo make all dat happen.
Eph 1.6: God do good kine tings fo us, cuz we stay tight wit Christ, an he get plenny love an aloha fo Christ.
Eph 1.6: stay tight wit Christ, an he get plenny love an aloha fo Christ.
Eph 1.7: No matta us guys wen broke God's Rules, still yet Christ da One dat wen go bleed an mahke fo us.
Eph 1.7: Christ wen cut us guys loose from da power da bad kine stuff get
Eph 1.9: plan fo all da tings dat he wen like do, an he wen pick Christ fo do um.
Eph 1.10: everyting dat he wen make come togedda, an his Spesho Guy Christ goin be in charge.
Eph 1.10: Dat mean Christ goin be in charge a everyting inside da sky an inside da
Eph 1.11: An us guys dat stay tight wit Christ, was us God wen pick from befo time.
Eph 1.12: wen go do all dat, cuz he wen like us guys dat wen go trus Christ first, show da oddas how awesome God stay.
Eph 1.13: Same ting wit all you guys dat stay tight wit Christ, you guys wen hear da true kine stuff God wen say.
Eph 1.17: dis how I pray: “God, you da God fo our Boss Jesus Christ.”
Eph 1.17: An show dem plenny bout Christ, so dey goin know him mo betta.
Eph 1.20: He wen go make Christ come back alive afta he wen mahke, dass how strong his
Eph 1.20: Den God wen put Christ da mos importan place, by his own right side up dea inside
Eph 1.21: Dat show dat Christ mo importan den all da kine leadas inside da sky, an all
Eph 1.21: Christ, he stay da mos importan leada now, an he goin be da mos
Eph 1.22: wen make everyting inside da world an inside da sky unda Christ.
Eph 1.22: An same time he wen make Christ da head guy fo us church peopo.
Eph 1.23: Cuz we da ones dat goin pau do everyting dat Christ wen start wen he was hea.
Eph 2.5: da Rules God wen make, God wen go make his Spesho Guy Christ come back alive.
Eph 2.6: God wen make us guys jalike we wen come alive togedda wit Christ.
Eph 2.6: inside da sky, cuz we stay tight wit his Spesho Guy Jesus Christ.
Eph 2.7: out fo do plenny good stuff fo kokua us, cuz a wat Jesus Christ wen do.
Eph 2.10: He wen make us stay tight wit Jesus Christ, so now us guys can do good kine stuff.
head: We Stay Tight Wit Christ
Eph 2.12: Dat time Christ was notting to you guys.
Eph 2.13: But now, you guys stay tight wit wit Jesus Christ.
Eph 2.14: But Christ, wen he wen go mahke on top da cross, dass jalike he wen
Eph 2.14: Christ da guy wen go make everyting good fo all us guys, so da
Eph 2.15: Wen Christ wen mahke, he wen wipe out da power from da Jewish Rules
Eph 2.16: Christ wen like do dis: he like make da Jewish peopo an da odda
Eph 2.16: Wen Christ wen mahke on top da cross, he wen wipe out everyting dat
Eph 2.17: Christ wen go by you guys dat no stay close to God befo time, an
Eph 2.18: Cuz a wat Christ wen do, both you guys an us Jewish guys get da same
Eph 2.20: An Jesus Christ, he jalike da corner block.
Eph 2.21: Da whole house line up real good cuz a Christ.
Eph 2.22: Plus, you guys stay tight wit Christ, So jalike God wen build you guys togedda fo come one
Eph 3.4: da plan dat was secret befo time, bout da ting dat Christ wen go do.
Eph 3.5: dat God wen send all ova da place fo tell da peopo bout Christ.
Eph 3.6: All dat stuff goin happen cuz dey stay tight wit Christ.
Eph 3.8: dat not Jews all da unreal an awesome kine stuffs bout Christ, mo plenny den anybody can figga.
Eph 3.11: An Jesus Christ, our Boss, he da One dat wen do um.
Eph 3.12: An us guys dat stay tight wit Christ, we know fo shua we no need shame, an we can go talk to
head: Christ Get Love an Aloha fo Us Guys
Eph 3.17: Den Christ goin live inside you guys, cuz you guys trus um.
Eph 3.18: fo undastan inside yoa hearts how plenny love an aloha Christ get fo everybody everytime.
Eph 3.19: guys get power fo know an feel how plenny love an aloha Christ get fo you guys, no matta no mo nobody can undastan um all
Eph 3.21: An Christ, he stay show how awesome God stay, fo eva an eva.
Eph 4.7: Christ wen give power to all us guys.
Eph 4.7: Everybody get da kine power fo do wat Christ like um fo do.
Eph 4.9: Dat mean dat Christ wen go all da way down to da earth, an afta, den he wen go
Eph 4.12: Christ give um dat kine power so all da peopo dat stay spesho fo
Eph 4.13: Den bumbye we all goin trus Christ togedda da same way.
Eph 4.13: grown up guy, da kine guy dat stay perfeck inside, jalike Christ.
Eph 4.15: jalike grown up guys in everyting -- fo us come jalike Christ.
Eph 4.16: Christ make us guys get love an aloha fo each odda, jalike get
Eph 4.20: But you guys, wen you guys wen learn bout Christ, you guys neva learn fo make lidat!
Eph 4.21: Fo shua you guys wen hear bout Christ, an dey wen teach you guys da true stuff dat ony Jesus
Eph 4.32: each odda go, jalike God wen let you guys go, cuz a wat Christ wen do.
Eph 5.2: Dass jalike Christ wen get plenny love an aloha fo us guys.
Eph 5.5: get everyting ony fo demself, no way dey get da right fo Christ an God come dea king.
Eph 5.14: Christ goin be da light fo you.
Eph 5.20: fo everyting, cuz you stay tight wit our Boss Jesus Christ.
Eph 5.21: odda an lissen to each odda, cuz you get choke respeck fo Christ.
Eph 5.23: Same ting jalike Christ, he da head fo God's peopo, da church guys, an dey jalike
Eph 5.23: An Christ, he da One dat take his peopo outa da bad kine stuff.
Eph 5.24: Jalike God's peopo, da church guys, show plenny respeck fo Christ an lissen to him, same ting, da wifes gotta everytime show
Eph 5.25: you husbans, get plenny love an aloha fo yoa wife, jalike Christ get plenny love an aloha fo da church peopo.
Eph 5.26: Christ wen do all dat fo make dem good an spesho fo God, cuz
Eph 5.26: Da stuff Christ tell um, dass wat make um come clean inside.
Eph 5.27: Jalike one groom dat take his beautiful bride, Christ like take his peopo, his church guys, jalike dey
Eph 5.27: Dey stay good an spesho fo Christ, an no mo nobody can poin finga dem.
Eph 5.29: own self, but he feed himself an take care himself, jalike Christ take care his peopo, da church guys.
Eph 5.32: befo time, but now us guys undastan wat mean da stuff bout Christ an his church peopo.”
Eph 6.5: Do um wit good heart, jalike you lissen to Christ.
Eph 6.6: Mo betta, do wat God like from yoa heart, cuz Christ da One you working fo.
Eph 6.15: stay ready fo tell da Good Stuff bout coming friends wit Christ, dass jalike da army boots fo yoa feet.
Eph 6.20: jalike God's messenja guy fo tell da Good Kine Stuff Bout Christ, no matta I stay all chain up.
Eph 6.23: odda, an stay trussing dat God da Fadda an da Boss Jesus Christ, dey get plenny love an aloha fo you guys.
Eph 6.24: peopo dat hang in dea wit love an aloha fo our Boss Jesus Christ.
Php 1.1: Us guys work fo da Spesho Guy God Wen Send, Jesus Christ.
Php 1.1: dat stay all out fo God cuz you guys stay tight wit Jesus Christ.
Php 1.2: God, he our Fadda, an Jesus Christ, he da Good Boss Up Dea Inside Da Sky.
Php 1.6: he wen start fo do, an he no goin stop doing um till Jesus Christ come back.
Php 1.8: I feel lidat cuz Jesus Christ feel lidat.
Php 1.10: Den nobody can poin finga dem, from now till wen Christ come back!
Php 1.11: Den dey goin everytime do da right kine stuff, cuz Jesus Christ help um.
Php 1.13: dey know how come I stay in jail, cuz I stay tight wit Christ, az why.
Php 1.15: get guys dat tell peopo bout Christ.
Php 1.15: But den, get odda guys dat tell peopo bout Christ cuz dey get good heart.
Php 1.17: You know, dey ony like teach peopo bout Christ fo show dey mo betta den me!
Php 1.18: Get guys dat tell bout Christ fo make everybody tink dey hot stuff.
Php 1.18: matta dey fake o dey fo real, get guys telling peopo bout Christ, an dat make me stay good inside!
Php 1.20: happen to me, jalike befo time, I like dem see how awesome Christ stay, jalike befo time, no matta I stay alive o I mahke.
Php 1.21: Da way I see um, if I stay alive I stay tight wit Christ, an if I gotta mahke I stay live wit him, an dass even mo
Php 1.23: Me, I like bag an go stay wit Christ awready!
Php 1.26: guys see me, you guys goin feel good even mo bout Jesus Christ!
Php 1.27: do everyting da right way, jalike da Good Kine Stuff Bout Christ say you suppose to.
Php 1.27: so da odda peopo goin trus da Good Kine Stuff Bout Christ too.
Php 1.29: God let you guys not ony trus Christ, but suffa fo him too.
Php 2.1: You know, cuz us guys stay tight wit God's Spesho Guy Christ, he give us plenny good kine words.
head: One Song Bout Christ
Php 2.5: All you guys, tink lidis, jalike Jesus Christ.
Php 2.11: Wit dea mout, everybody goin tell, “Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send, He da Boss!
Php 2.21: stuff mo importan -- dey no tink dat doing stuff fo Jesus Christ da mos importan.
Php 2.30: He wen go work fo Christ.
Php 3.3: real proud cuz we stay tight wit God's Spesho Guy, Jesus Christ.
Php 3.7: Cuz I stay tight wit Christ now, dass why.
Php 3.8: Cuz now, I know my Boss Jesus Christ fo real kine, an dass mo betta!
Php 3.8: Cuz I like come real tight wit Christ.
Php 3.9: I like everybody know dat I stay tight wit Christ.
Php 3.9: I get um right wit him cuz I trus Christ, dass why!
Php 3.10: Main ting, I like know Christ to da max.
Php 3.10: I like come jalike Christ, so wen I go mahke, I goin handle um jalike him.
Php 3.12: Jesus Christ make me come his guy awready.
Php 3.14: An I going dea cuz a Jesus Christ, dass why.
Php 3.18: I telling you guys dis: Get plenny guys dat stay agains Christ, an dey no can take dat he wen mahke on top da cross.
Php 3.20: Dass wea our Boss Jesus Christ stay.
Php 3.21: Christ, his body wen come real awesome, an he goin make us come
Php 4.7: heads, cuz you guys stay tight wit his Spesho Guy Jesus Christ.
Php 4.13: I strong nuff fo handle any kine, cuz I stay tight wit Christ, an he give me da power fo do um.
Php 4.19: you need, cuz you guys stay tight wit his Spesho Guy Jesus Christ.
Php 4.21: spesho fo God cuz dey stay tight wit his Spesho Guy Jesus Christ, tell um “Aloha!
Php 4.23: I like da Boss, Jesus Christ, do plenny good tings inside you guys.
Col 1.2: God, all da brudda an sista guys inside Colosse dat trus Christ an stay tight wit him.
Col 1.2: I one a da messenja guys Jesus Christ wen go send all ova fo tell everybody wat God say, cuz
Col 1.3: He da Fadda fo our Boss Jesus Christ.
Col 1.4: We pray lidat cuz wen hear dat you guys trus Jesus Christ, an dat you guys get plenny aloha fo all da peopo dat stay
Col 1.7: Christ wen give him da job fo help you guys, an you guys no need
Col 1.22: But now Christ stay make everyting go back da same side wit God, cuz
Col 1.22: stay make everyting go back da same side wit God, cuz Christ wen go mahke, his body, everyting.
Col 1.24: Christ wen suffa plenny, an right now I stay suffa plenny too.
Col 1.24: suffa, I like be da one fo suffa plenny fo dem, jalike Christ wen suffa, cuz dey stay inside Christ ohana, you know, da
Col 1.24: fo dem, jalike Christ wen suffa, cuz dey stay inside Christ ohana, you know, da church.
Col 1.27: Dis da awesome secret: Christ stay tight wit you guys, an dass how you guys goin stay
Col 1.28: so dey can come mo strong inside cuz dey stay tight wit Christ all da way.
Col 2.2: An dass Christ!
Col 2.3: Ony wen you stay tight wit Christ, he give you all da smarts you need fo get, an he teach
Col 2.5: Nobody can push you guys aroun, da way you guys trus Christ.
head: You Guys Get Everyting Cuz You Stay Tight Wit Christ
Col 2.6: Jalike how you guys wen make Jesus Christ yoa boss, make shua you guys stay tight wit him everytime.
Col 2.7: Make shua you guys stay tight wit Christ.
Col 2.7: Everytime tank Christ plenny.
Col 2.8: dat stay in charge a da world, but dey neva get um from Christ.
Col 2.9: Everyting God get inside himself, Christ get inside himself, an Christ, he one guy jalike us.
Col 2.9: God get inside himself, Christ get inside himself, an Christ, he one guy jalike us.
Col 2.10: Wen you stay tight wit Christ, he give you everyting you need.
Col 2.11: Da Jewish guys cut skin fo show dey God's peopo, but Christ, he make his spesho mark on top our heart, wen he take
Col 2.13: make you guys come alive fo real kine, jalike he wen make Christ come alive, an he wen let you guys go an hemo da shame fo
Col 2.17: jalike one shadow ony fo show wat goin happen bumbye, but Christ, he da One dass fo real.
Col 2.19: Dey no stick wit Christ.
Col 2.19: But Christ, he stay in charge his peopo, jalike da head stay in
head: You Get New Kine Life Wen You Stay Tight Wit Christ
Col 2.20: Cuz jalike you guys wen mahke wit Christ, he wen take away da power ova you guys dat da spirits
Col 3.1: kine life, jalike he wen make you guys come back alive wit Christ.
Col 3.1: Now, Christ stay sitting up dea in da mos importan place by God's
Col 3.3: God take care you guys, cuz jalike you guys wen mahke wit Christ, but now you guys stay tight wit him an you get da real
Col 3.4: Christ stay live inside us, an jalike he make us come alive
Col 3.11: Christ da ony ting dat matta, an he stay tight wit all dese kine
Col 3.15: Let Christ take charge a you guys an make yoa hearts rest inside.
Col 3.16: Let all da stuff Christ wen say stay strong inside you guys, an use all da smarts
Col 3.24: You working fo Christ, da Boss!
Col 4.3: Den we can tell um da stuff dat befo time was secret bout Christ.
Col 4.5: Everytime you guys get chance, tell um bout Christ.
Col 4.12: He one worka fo Christ Jesus.”
1Th 1.1: church peopo dat stay tight wit God our Fadda an wit Jesus Christ da Boss.
1Th 1.3: We no foget da way you guys do all kine stuff cuz you trus Christ, an da way you guys work real hard cuz you get love an
1Th 1.3: you guys hang in dea cuz you stay shua dat our Boss Jesus Christ goin come back.
1Th 1.7: So den, wen da peopo Macedonia an Akaia side dat stay trus Christ wen find out how you guys wen ack, dey wen start fo ack
1Th 2.7: You know, Christ wen send us all ova fo talk fo him, an cuz a dat we get da
1Th 2.16: Cuz dem Jewish guys no like nobody fo trus Christ.
1Th 3.2: togedda wit God fo tell da peopo da Good Kine Stuff Bout Christ.
1Th 4.16: Den da mahke guys dat wen stay tight wit Christ, dey goin come alive one mo time!
1Th 5.10: He wen do dat cuz Jesus Christ our Boss wen go mahke fo us.
1Th 5.23: nobody can poin finga you, from now till our Boss Jesus Christ come back.
1Th 5.28: I like our Boss Jesus Christ do plenny good kine stuff fo you guys.
head: Everybody Goin Stand in Front God da Judge Wen Christ Come Back
2Th 2.16: Our Boss Jesus Christ an God our Fadda, dey get love an aloha fo all us guys.
2Th 3.5: he help you guys fo hang in dea jalike God's Spesho Guy Christ stay hang in dea.
2Th 3.18: We like our Boss Jesus Christ do plenny good tings fo all you guys.
1Ti 1.13: Da Good Guy Dat Work Fo Jesus Christ (4:6 - 4:16) 12.
1Ti 1.1: me fo go all ova fo tell peopo da Good Stuff Bout Jesus Christ.
1Ti 1.2: God our Fadda, an Jesus Christ our Good Boss, I like dem fo do plenny good stuffs fo you
1Ti 1.13_1: Now I stay tight wit Jesus Christ.
1Ti 1.16: But Jesus Christ wen give me chance, no matta I wen do all dat bad kine
1Ti 3.16: Christ wen come, Wit one body jalike us.
1Ti 3.16: God's Spirit wen show proof dat Christ stay right.
head: Da Good Guy Dat Work Fo Jesus Christ
1Ti 4.6: Den you goin be one good worka guy fo Jesus Christ.
1Ti 5.11: Bumbye, dey goin turn away from Christ, an come wild fo marry one mo time, an go broke dea first
1Ti 5.21: In front God, Jesus Christ, an da angel guys God wen pick, I tell you dis: Do all dis
1Ti 6.3: stuff, an no like take da solid stuff from our Boss Jesus Christ an da stuff we teach bout God, dey get big head an no
1Ti 6.13: Jesus Christ wen do good job, dat time he wen tell da trut bout who him
1Ti 6.13: An I telling you dis stuff in front Christ too.
1Ti 6.14: Do all dis till our Boss Jesus Christ come back.
2Ti 1.2: You know Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send -- he da One dat wen send me
2Ti 1.2: can come alive fo real kine, if dey stay tight wit Jesus Christ.
2Ti 1.2: God da Fadda, an Jesus Christ our Boss, I like dem do plenny good tings fo you, an give
2Ti 1.9: Cuz he know we goin stay tight Wit his Spesho Guy Jesus Christ.
2Ti 1.10: We wen find out all dat Cuz Jesus Christ wen show up hea an us guys wen see him.
2Ti 1.10: Cuz a Christ, we no goin mahke no moa!
2Ti 1.10: Christ wen tell us da Good Stuff Dat say he goin make our body
2Ti 1.13: an aloha, cuz you stay tight wit God's Spesho Guy Jesus Christ.
2Ti 2.1: You stay tight wit da Spesho Guy God Wen Send, Jesus Christ, an he stay do good tings fo you, so you can come strong
2Ti 2.3: jalike all us guys, cuz you jalike one army guy fo Jesus Christ, an you really like do good job lidat.
2Ti 2.10: If I do dat, den dey goin come tight wit Jesus Christ, an God goin take um outa da bad kine stuff dey stay in,
2Ti 2.11: You can trus me wen I tell you dis: “If us guys mahke wit Christ, We goin live to da max wit him.
2Ti 2.12: An if us guys hang in dea, We goin come kings wit Christ da King.
2Ti 2.12: But if we say, ‘We donno Christ!
2Ti 3.12: da way God like, an stay tight wit God's Spesho Guy Jesus Christ, peopo goin make dem suffa.
2Ti 3.15: Az why gotta trus God's Spesho Guy Jesus Christ, an gotta stay tight wit him.
2Ti 4.1: an you stay standing in front God an his Spesho Guy Jesus Christ.
2Ti 4.1: I trussing you fo do all dis stuff, cuz you know dat Christ goin come back an take ova everyting, cuz he da King.
Tit 1.1: Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send, he wen send me all ova fo
Tit 1.4: God, he our Fadda, an Jesus Christ, he da Spesho Guy God Wen Send fo take us outa da bad kine
Tit 2.13: stay good inside cuz we wait an trus dat our Boss Jesus Christ goin come back.
Phm 1.1: I stay in jail, you know, cuz I stay tight wit Jesus Christ.
Phm 1.3: Our Fadda God, an da Boss Jesus Christ, we like dem do plenny good stuff fo you, an make yoa
Phm 1.8: You know, I stay tight wit Christ, so I no shame fo tell you dis: you know how fo ack, so
Phm 1.9: But I ony one old man in jail cuz I stay tight wit Christ, so I like you try do someting cuz you get plenny love an
Phm 1.20: my heart come good inside, cuz you an me stay tight wit Christ.
Heb 3.6: But Christ, he da Fadda's Boy, an cuz a dat, he stay in charge a
Heb 3.14: You know, God wen make all us guys stay tight wit Christ.
Heb 5.5: Same ting fo Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Heb 5.7: An God wen lissen to him, cuz Christ all da time show him respeck, an ony do wat God say.”
Heb 5.8: No matta Christ God's Boy, wat he wen suffa wen teach him fo lissen God.
Heb 5.9: Christ wen come perfeck, an now he da One dat take all da peopo
Heb 5.11: Get plenny mo stuffs we like say bout all dis, Christ an da Melkizedek guy.
Heb 6.1: So den, nuff awready fo teach da first kine stuff bout Christ.
Heb 6.6: But if dey turn away from Christ, den no way dey can come sorry one mo time fo da bad kine
Heb 6.6: time fo da bad kine stuff dey do, an come back togedda wit Christ.
head: Christ Wen Go Bleed An Mahke Fo Us
Heb 9.11: But Christ wen come awready, fo be da Head Priest.
Heb 9.11: befo time wen do dea work fo God inside one spesho tent, Christ do his work fo God inside one spesho place dass mo
Heb 9.12: Wen Christ wen go inside da Spesho Place fo God, he wen go inside one
Heb 9.14: Kay den, God's Spesho Spirit dat stay foeva wen help Christ go bleed an mahke fo us.
Heb 9.14: Christ wen give himself to God fo mahke, jalike one pries give
Heb 9.14: So den, da kine sacrifice Christ wen make, get plenny mo power fo throw out da shame dat we
Heb 9.15: Dass wat Christ wen do.
Heb 9.15: An dass why Christ stay da middle man fo da new deal God make wit da peopo.
Heb 9.15: Dass cuz Christ wen go mahke fo cut dem loose from da power dat da bad
Heb 9.24: But Christ neva go inside dat place dat da peopo wen make.
Heb 9.25: An Christ neva make himself one sacrifice ova an ova.
Heb 9.26: But you know, if Christ had fo do um ova an ova, den he gotta suffa ova an ova,
Heb 9.28: So Christ wen come one sacrifice ony one time, fo throw out da bad
head: Christ Make Sacrifice Ony One Time
Heb 10.6: You know, wen Christ wen come inside da world, he tell dis: “God, you no like
Heb 10.7: Den, dis wat Christ wen say: ‘Eh, God!
Heb 10.8: First ting Christ wen say, “You no like sacrifices an gifs dat dey bring.
Heb 10.8: Wen Christ talk lidat, he talking bout da stuff da peopo doing cuz da
Heb 10.9: Den Christ wen say, “I hea.”
Heb 10.9: Christ wen throw out da old stuff so da new way fo live can take
Heb 10.10: Jesus Christ wen do wat God like him fo do.”
Heb 10.10: da peopo dat stay spesho fo God fo real kine, cuz a wat Christ wen do.
Heb 10.12: But dis pries I talking bout, Christ, he wen make da sacrifice fo da bad kine stuff dat one
Heb 10.13: From dat time Christ stay waiting fo da time wen bumbye God goin make all da
Heb 10.13: time wen bumbye God goin make all da peopo dat go agains Christ go down in front him fo show dat Christ wen fight an win
Heb 10.13: dat go agains Christ go down in front him fo show dat Christ wen fight an win ova dem.
Heb 10.14: Christ wen make da sacrifice one time, an dat sacrifice wen make
Heb 10.29: Dey make jalike no mean notting dat Christ wen bleed an mahke cuz he da sacrifice fo dem.
Heb 13.8: Cuz Jesus Christ, he stay da same, yesterday, today, an foeva!
Heb 13.21: He do dat, cuz Jesus Christ give us da power dat we need.
Jas 1.1: Dis me, James, da guy dat work fo God an fo Jesus Christ, da Good Boss.
Jas 2.1: You guys trus our awesome Boss, Jesus Christ.
Jas 2.7: Everytime, dey da guys dat talk stink bout da awesome guy Christ, no matta you his guys, an den!
1Pe 1.1: Jesus Christ wen send me all ova da place fo tell peopo da Good Stuff
1Pe 1.2: you guys spesho fo him, so you guys can do everyting Jesus Christ tell you guys fo do.
1Pe 1.3: fo tell how good God our Fadda an his Boy, da Boss Jesus Christ, stay.
1Pe 1.3: Wen Jesus Christ wen mahke, he wen come back alive again.
1Pe 1.3: So den, Christ wen make us live new kine life, jalike we wen born one mo
1Pe 1.3: Dass why we stay trus Christ, cuz we know fo shua he goin take care us bumbye.
1Pe 1.7: Cuz bumbye wen Jesus Christ come back, da peopo goin tell how awesome he stay, an dey
1Pe 1.11: Christ's Spirit inside dem wen tell um how Christ goin suffa, an afta dat, all da awesome tings dat goin
1Pe 1.13: Stay ready fo trus Jesus Christ all da way till God bring him back, cuz dass wen God goin
1Pe 1.18: You guys know dat Christ wen pay fo cut you guys loose from da bad wase time kine
1Pe 1.18: But Christ neva pay fo you guys wit da kine silva o gold money dat
1Pe 1.20: Befo God wen make da world, he wen know Christ was goin do all dat.
1Pe 1.20: But God neva show Christ to da peopo inside da world till dese last times.
1Pe 1.21: Cuz a wat Christ wen do, you guys can trus God plenny.
1Pe 1.21: God wen make Christ come back alive again, an make him come awesome.
1Pe 2.4: Go stick wit Christ.
1Pe 2.5: Eh, you guys, come tight wit Christ so dat God can use you guys too, jalike you guys da stones
1Pe 2.5: An you guys stay alive too, jalike Christ.
1Pe 2.5: God sacrifices, da kine sacrifices God like, cuz Jesus Christ wen mahke fo all you guys.
1Pe 2.12: An den, wen Christ come back, dey goin tell how awesome God stay.
1Pe 2.17: Get love an aloha fo da bruddas an sistas dat trus Christ.
1Pe 2.21: Az why Christ wen tell you guys fo come tink bout dis: He wen suffa fo
1Pe 2.24: Christ, he da One dat wen take wit him all da bad kine stuff we
1Pe 2.24: Christ wen mahke on top da cross fo us so we can come good.
1Pe 3.15: Get choke respeck fo Christ inside yoa hearts, cuz he stay spesho fo God.
1Pe 3.16: matta you guys do good kine stuff cuz you stay tight wit Christ.
1Pe 3.18: You know, Christ wen awready mahke one time, Cuz everybody stay doing da
1Pe 3.18: Christ was one guy jalike us, But peopo wen kill him, An God's
1Pe 3.19: Cuz a God's Spirit, Christ wen go teach da spirits dat stay inside one place jalike
1Pe 3.21: you guys outa da bad kine stuff you doing, cuz Jesus Christ wen come back alive again.
1Pe 4.1: You know, Christ was one guy jalike us, an he wen suffa plenny.
1Pe 4.1: Same ting you guys, get yoa head ready fo suffa jalike Christ.
head: We Goin Suffa Fo Christ
1Pe 4.13: But you can stay good inside, cuz you suffa togedda wit Christ.
1Pe 5.1: so I telling dis to you older leada guys: I was dea wen Christ wen suffa, an I goin stay by God too bumbye wen everybody
1Pe 5.10: He wen tell you guys fo come, cuz you guys stay tight wit Christ, an cuz a dat you guys goin come awesome foeva jalike God.
1Pe 5.14: you guys stay rest inside yoa heart cuz you stay tight wit Christ.
2Pe 1.1: I one worka fo Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
2Pe 1.1: I writing dis letta fo you guys dat trus Jesus Christ.
2Pe 1.1: God wen let you guys trus Jesus Christ, cuz he everytime do da right ting.
2Pe 1.8: Dat goin make you guys know our Boss Jesus Christ mo betta.
2Pe 1.11: He goin give you guys da right fo get Jesus Christ fo yoa King, foeva an eva.
2Pe 1.14: I know, cuz our Boss Jesus Christ, God's Spesho Guy, he wen tell me dat.
2Pe 1.16: my friends wen tell you guys awready bout our Boss Jesus Christ, an how plenny power he goin get wen he come back, yeah?
2Pe 2.20: Gotta know our Boss Jesus Christ fo get outa da pilau kine stuff hea inside da world.
2Pe 3.18: Cuz you know, our Boss Jesus Christ, he da One dat goin take us guys outa da bad kine stuff we
1Jn 1.3: We all stay tight wit da Fadda an his Boy Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
head: Christ Help Us
1Jn 2.1: Dass Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
head: Da Peopo Dat Go Agains Christ
1Jn 2.18: You wen hear dat one guy goin come dat go agains Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
1Jn 2.18: You know, get plenny guys awready dat go agains Christ.
1Jn 3.2: But we know dat wen Christ come back, we goin be jalike him, cuz we goin see him
1Jn 3.3: Everybody dat know dat, an stay trus Christ, an wait fo him, dat guy make his own heart clean inside,
1Jn 3.3: fo him, dat guy make his own heart clean inside, jalike Christ stay clean inside.
1Jn 3.5: You guys know dat Christ wen come fo throw out da bad kine stuff we wen do.
1Jn 3.5: Christ, he no do bad kine stuff, eva.
1Jn 3.6: Whoeva stay tight wit Christ no stay do bad kine stuff.
1Jn 3.6: Whoeva stay do bad kine stuff, jalike dey neva see Christ o know him fo real kine.
1Jn 3.7: Whoeva stay do da right kine tings, dey stay right, jalike Christ stay right.
1Jn 3.16: Dis how we know wat real love stay like: cuz Christ wen give himself fo mahke fo us.
1Jn 3.23: Dis wat God wen tell us fo do: Trus his Boy Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send, an get love an aloha fo each
1Jn 4.2: Spirit dat come from God: wen get somebody dat say Jesus Christ wen come one real guy jalike us, dass da guy wit da Spirit
1Jn 4.3: Dass da same spirit dat stay go agains Christ.
1Jn 4.3: You guys wen hear dat one guy dat go agains Christ goin come, an now dat guy stay awready inside da world.
1Jn 4.17: in front God da Judge, cuz inside dis world we jalike Christ awready.
1Jn 4.21: Dis wat Christ wen tell us guys fo do: Whoeva get love an aloha fo God
2Jn 1.3: I like God da Fadda an his Boy Jesus Christ do plenny good tings fo us guys, an give us chance, an
2Jn 1.7: Dat kine guys no like tell dat Jesus Christ wen come one real guy jalike us.
2Jn 1.9: Whoeva no stick wit da stuff we teach bout Christ, but go teach odda kine stuff, dey donno God fo real kine.
3Jn 1.7: Dey wen go by you guys fo teach bout Christ cuz dey his guys, an dey neva let da peopo dat donno God
Jud 1.1: An I one worka fo Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send.
Jud 1.1: love an aloha fo you guys dat stay tight wit him, an Jesus Christ take good care you guys.
Jud 1.4: Get ony one Boss, our Boss Jesus Christ, an dey say he no good.
Jud 1.17: But now, my friends, rememba da guys da Boss Jesus Christ wen send, wat dey wen tell goin happen.
Jud 1.21: Hang in dea an wait, cuz our Boss Jesus Christ give you guys chance.
Jud 1.25: Our Boss Jesus Christ wen make everyting right Befo time, An now, An foeva.
Rev 1.1: Dis book tell wat Jesus Christ wen show me, John.
Rev 1.1: So Jesus Christ wen send one angel messenja guy fo make um clear to me,
Rev 1.2: wen see an hear -- da tings God wen say, an da stuff Jesus Christ wen tell.
Rev 1.5: An Jesus Christ, da Spesho Guy God Wen Send, I like him do plenny good
Rev 1.6: Christ wen come King fo us guys, an make us all come prieses fo
head: John See Christ
Rev 1.9: Patmos cuz I wen tell wat God say, an da trut dat Jesus Christ wen tell.
Rev 5.5: Christ, God's Spesho Guy!
Rev 11.15: God an his Spesho Guy Christ get da power Fo take ova an be King ova all da peopos
Rev 12.10: His Spesho Guy Christ get da right fo lead everybody!
Rev 20.6: Dey goin work fo God an God's Spesho Guy Christ.
Rev 20.11: one big white throne, an da One dat sit on top um was Christ.