Deu 32.13: dat grow inside da fields, An honey from da bees inside da cliffs, An oil from da olive trees dat grow wea get hard rocks.
1Ki 19.11: dat make da stone come down from da mountain an broke da cliffs.
Isa 57.5: dat no mo watta, Fo make sacrifice unda da cracks in da cliffs.