1Ki 1.8: But Zadok da pries guy, an Colonel Benaiah (Jehoiada boy), an Nathan da guy dat stay talk fo
1Ki 1.10: But he neva tell Nathan da talka fo God, o Colonel Benaiah, o da odda army guys, fo come.
1Ki 1.26: He neva tell Zadok da pries guy, an Colonel Benaiah Jehoiadah boy fo come.’
1Ki 1.32: Zadok da pries guy, an Nathan da guy dat talk fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, fo come hea.
1Ki 1.38: So Zadok da pries guy, an Nathan da talka fo God, and Colonel Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an
1Ki 1.44: wen send Zadok da pries guy, an Nathan da talka fo God, an Colonel Benaiah Jehoiada boy, an da guard guys from da Keret an