Gen 8.13: space aroun da top a da boat, an he see dat da groun stay coming dry awready.
Gen 14.8: Wen da Sodom guys find out dat da Babylon guys coming afta dem, da king guys from Sodom an Gomorrah an Admah, an
Gen 14.9: Had four king guys an dea army guys coming, an five king guys an dea army guys waiting ova dea fo
Gen 16.8: Wea you coming from?
Gen 19.23: Da sun jus coming up awready, wen Lot go inside Zoar town.
Gen 19.28: Da ony ting he can see is smoke coming up from all ova da land, jalike da thick smoke from one
Gen 24.13: da watta come out, an da young wahines from dis town stay coming out hea fo get watta.
Gen 24.63: He look, an he spock some camels coming.
Gen 28.12: He see angel messenja guys from God going up an coming down on top da steps!
Gen 30.16: Sun down time, Jacob stay coming home from da place wea dey cutting da wheat.
Gen 32.5: guys to you, cuz you my boss, an I like tell you I stay coming an you make us feel good.
Gen 32.6: He stay coming by you now, an he get four hundred odda guys stay come wit
Gen 33.1: Jacob look, an ova dea, he see Esau coming -- an four hundred odda guys wit him!
Gen 33.5: Den Esau look aroun, an he see da wahines an da kids coming.
Gen 34.25: take dea swords an go inside da town, an nobody know dey coming.
Gen 35.9: God let Jacob see him one mo time, wen Jacob coming back from da Paddan Aram land.
Gen 35.16: Wen dey stay coming nea to Efratah town, Rachel stay ready fo born her bebe,
Gen 37.19: Big Mista Dream Guy, he stay coming!
Gen 37.25: Dey look, an spock plenny guys from da Ishmael ohana, coming from Gilead side.
Gen 41.2: He spock seven cows, coming up outa da watta.
Gen 41.3: Den da Pharaoh guy see seven odda cows coming up from da Riva afta da firs cows.
Gen 41.23: da hot wind from da east side wen go burn um wen dey coming up.
Gen 41.35: diffren kine food an tings dat grow da good years dat stay coming, dey gotta bring togedda da twenny percent.
Gen 41.43: He stay coming!
Gen 45.23: an bread, an plenny food, so his fadda can eat wen he coming.
Gen 48.7: Dat time I was coming back from Padan, yoa mudda Rachel wen mahke, inside da
Exo 1.9: Dat Israel ohana peopo, dey coming so plenny, dey awready mo strong den us guys.
Exo 3.2: Da angel guy look jalike fire coming outa da middle a one bush.)
Exo 4.14: Right now he stay coming from Egypt awready fo meet you.
Exo 9.33: Da thunda an da ice rain pau, an da rain stop coming down strong on top da groun.
Exo 10.5: Dey even goin eat up all da trees dat stay coming up inside yoa fields.
Exo 14.10: Da Pharaoh guy, he coming nea now.
Exo 14.10: Da Israel peopo, dey look an see da Egypt peopo coming afta dem!
Exo 14.27: So wen stay coming light, morning time, Moses hold out his hand ova da sea.
Exo 18.6: Me an yoa wife an her two boys, we coming ova dea by you!
Exo 19.19: Da horn noise dey hear, stay coming mo strong erytime.
Exo 30.2: 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings jalike horns coming out from it.
Exo 37.25: 18 inch by 18 inch, an 3 feet high, wit tings jalike horns coming out from da cornas.
Lev 15.6: Anybody dat sit on top da same ting dat guy wit da stuff coming out wen sit on top um, dey gotta wash dea clotheses, an
Lev 15.8: “If da guy get stuff coming out, an he spit on top somebody dat can come in front me,
Lev 15.10: touch anyting dat was undaneat da guy dat get da stuff coming out, dey no can come in front me till da sun go down.
Lev 15.11: “Anybody da guy wit da stuff coming out wen touch befo he wash his hands wit watta, dey gotta
Lev 15.12: “If da guy wit da stuff coming out touch one clay pot, gotta broke um.
Deu 23.4: Cuz wen you guys was coming outa Egypt, da Ammon peopo neva come out fo meet you guys
Deu 29.16: Egypt, an how we wen pass da odda countries wen we stay coming ova hea.
Deu 32.35: Da time fo wipe dem out, coming pretty soon.
1Ki 1.5: he come inside da street, so erybody know Adonijah stay coming.”
1Ki 14.6: Ahijah hear her coming by da door.
1Ki 20.17: he wen send fo watch da town, an dey tell um, “Get guys coming outside from Samaria town!
2Ki 4.6: Den da olive oil stop coming.”
2Ki 9.17: Jezreel tower fo watch da roads, see Jehu army guys stay coming, he yell, “Eh, get real plenny army guys I see ova dea!
Neh 6.10: Cuz some guys coming fo kill you.
Isa 10.28: Da Assyria army stay coming!
Isa 11.10: Dat time, dis wat goin happen: Goin get one new king coming.
Isa 13.4: Da king guys an dea nations, Dey coming togedda fo fight Babylon!
Isa 13.5: Az Yahweh coming wit dem, An he goin use dat army Fo punish da peopo he
Isa 17.12: da diffren countries stay make noise, Jalike wen da watta coming down from da mountain An no can stop um.
Isa 19.1: bout wat I see goin happen to da Egypt peopo: Yahweh stay coming Egypt side, Jalike he stay ride on top one cloud.
Isa 21.9: Get one guy inside one war wagon coming, Wit two horse pulling um.
Isa 21.12: Da watcha guy tell um, “Morning stay coming, An den da nite come.
Isa 26.21: Yahweh stay coming out from his place Fo punish da peopo on top da earth Fo
Isa 30.27: He stay real huhu, Jalike he burning, An plenny smoke coming outa him!
Isa 40.10: Az cuz Yahweh da Boss stay coming wit power.
Isa 51.11: Dey stay feel good inside An dance an sing, wen dey coming.
Isa 52.7: Wen we see da messenja guy feet Coming ova da mountains Fo tell us good kine stuff!”
Isa 63.1: Who dat guy coming from da Edom land, From dea main town Bozrah?
Dan 4.13: He coming down from da sky.
Amo 4.13: He take da light wen da sun stay coming up An make um come dark one mo time.
Amo 5.21: Wen you guys stop work Cuz you make like you coming togedda fo me, Make me like bahf!”
Jon 1.11: Da waves, dey stay coming mo big erytime.
Jon 1.13: But dey no can, cuz da storm stay coming mo big all aroun dem.
Mal 3.1: He stay coming awready!
Mat 3.16: Jesus spock God's Spirit coming down on top him.
Mat 11.12: Guy wen start fo teach till now, da King's ohana stay coming mo an mo strong.
Mat 17.13: Den his guys wen figga dat wen he talk bout Elijah coming back, he mean John Da Baptiza Guy.
Mat 21.5: Yoa King stay coming by you, He gentle, He stay riding on top one donkey, Even
Mat 24.30: someting up dea inside da sky dat goin show dem dat I stay coming.’
Mat 24.30: I coming on top da clouds inside da sky.
Mat 24.32: an get new leaf, you guys goin know dat summa time stay coming.
Mat 24.33: guys see all dis stuff happen, den you goin know, I stay coming an everyting stay ready.
Mat 24.50: da boss goin come back an da worka tink he still yet not coming, an donno wat time he stay coming.’
Mat 24.50: tink he still yet not coming, an donno wat time he stay coming.’
Mat 25.6: Da groom coming!
Mrk 1.10: Jesus wen see da sky broke open, an wen spock God's Spirit coming down on top him, jalike one dove.
Mrk 6.31: But get so plenny peopo coming an going, Jesus dem neva have chance fo eat.
Mrk 13.26: Dat time, da peopo goin see me coming inside da clouds wit all kine power, an I goin be awesome!
Mrk 13.28: new branch an get new leafs, you guys know dat summa time coming.
Mrk 13.29: guys see all dis stuff happen, den you goin know, I stay coming, an everyting stay ready, jalike I outside da door.
Mrk 13.35: in da morning wen da roosta make noise, o wen da sun stay coming up.
Mrk 15.21: He was coming inside Jerusalem.
Luk 4.21: He say, “Wat you guys jus wen hear from da Bible, stay coming true right now.
Luk 6.19: Everybody wen try fo touch him, cuz da power was coming outa him an make um all come good.
Luk 8.4: Plenny peopo stay coming by Jesus from plenny towns, an he wen teach um wit one
Luk 9.42: Wen da boy stay coming, da bad spirit wen throw him down on top da groun an da
Luk 12.54: Jesus tell da peopo, “Wen you spock one black cloud coming up, right den an dea you say, ‘Goin rain,’ an dass wat
Luk 21.27: Dat time dey goin spock me, da Guy Dass Fo Real, coming inside one cloud wit big power, an I goin be real awesome.
Luk 23.26: One guy name Simon from Cyrene stay coming from da countryside.
Jhn 1.9: wen John stay teaching, jalike da light dass fo real was coming inside da world.
Jhn 1.29: Da nex day John spock Jesus coming by him, an he say, “Eh, you guys, try look da guy ova dea!
Jhn 1.47: Jesus see Natanael coming by him, an he say, “Dis guy one fo real Israel guy.”
Jhn 6.5: Jesus look up an see plenny peopo coming by him.
Jhn 6.18: Den one strong wind wen start fo blow, an da waves was coming mo big.
Jhn 6.19: He was coming near da boat.
Jhn 10.12: So wen he spock one wild wolf coming, he run away from da sheeps.
Jhn 11.20: Den Marta wen find out dat Jesus stay coming.
Jhn 12.12: wen come Jerusalem fo da Passova wen hear dat Jesus stay coming dea.
Jhn 12.15: Yoa King stay coming!
Jhn 14.30: goin talk to you guys litto wile moa, cuz da Devil stay coming.
Jhn 14.31: But no matta he coming, cuz I goin do wat my Fadda wen tell me fo do.
Jhn 17.11: I no goin stay inside da world no moa, cuz I coming to you.
Jhn 19.3: An dey coming in front him, an tell, “Hui!
Act 5.9: Da guys dat wen bury yoa husban, dey stay coming, an dey goin carry you ova dea too.
Act 9.17: da One dat wen show up by you wen you stay on da road coming ova hea, he wen send me by you, so you can see again, an
Act 10.9: Da nex day, noon time, dey stay coming near Joppa.
Act 25.3: bring Paul to Jerusalem, cuz dey like kill him wen he stay coming.
Act 27.27: Bout midnite da sailor guys wen tink dey coming near one land.”
Act 28.15: Da bruddas ova dea wen hear dat we stay coming, an dey wen come to da Appius Market an da Three Taverns
Rom 4.18: trus God an wen wait fo him, even wen he neva see notting coming from God.
Rom 8.21: dat God wen make, dey stay stuck hamajang kine, an stay coming all pilau kine.
1Co 10.11: Cuz da last times stay coming.
2Co 1.16: see you guys wen I go Macedonia side, an one mo time wen I coming back, cuz I like you guys kokua me so I can go Judea side.
2Co 4.16: No matta our bodies stay coming junk outside, but inside God stay making us mo strong
Eph 2.21: An dat house coming one temple dat stay spesho fo da Good Boss.
Eph 6.15: An wen you guys stay ready fo tell da Good Stuff bout coming friends wit Christ, dass jalike da army boots fo yoa feet.
Php 1.14: da odda bruddas an sistas dat stay tight wit da Boss, dey coming mo an mo shua bout wat dey doing.
2Th 1.7: goin happen bumbye, wen God let peopo see da Boss Jesus coming from up dea in da sky wit his angel guys dat get plenny
Heb 1.2: But now, wen everyting stay coming pau, God wen send his Boy fo talk to us guys.
Heb 7.3: Den wen Abraham was coming back, Melkizedek wen go out from Salem Town fo meet him.
Heb 8.13: An you know, wateva stay coming old an no good, dat litto mo gone awready.’-”
Heb 10.14: one time, an dat sacrifice wen make everybody dat stay coming spesho fo God, fo be da peopo dat stay spesho fo God
Heb 10.25: No stop coming togedda fo church, jalike some peopo no come no moa.
2Pe 3.4: Fo real, dat Jesus wen promise you guys he coming back?
2Pe 3.10: Boss goin come back, no goin have nobody dat goin know he coming, jalike wen da steala guy go inside yoa house an you donno
2Pe 3.10: wen da steala guy go inside yoa house an you donno he coming.
1Jn 2.5: show dey get plenny love fo God, an da love an aloha stay coming good to da max inside dem.
Rev 1.7: Jesus stay coming inside da clouds.
Rev 3.11: Eh, I coming back pretty soon!
Rev 7.2: Den I wen see one nodda angel guy coming up from da east.
Rev 10.1: dream, I wen see anodda angel guy dat get plenny power, coming down from da sky.
Rev 13.1: Den, jalike one dream, I wen see one Wild Animal coming outa da water.
Rev 13.11: Den I wen see one nodda Wild Animal coming outa da earth.”
Rev 18.1: He coming down from da sky.
Rev 20.1: Den, jalike one dream, I wen spock one angel messenja guy coming down outa da sky.
Rev 21.2: An I see da new Jerusalem, da town dat stay spesho fo God, coming down from God in da sky, jalike one lady dat get nice
Rev 21.3: An I wen hear one loud voice coming from da throne dat say, “Now God make house wit da peopo.
Rev 21.10: an show me Jerusalem, da town dat stay spesho fo God, coming down from God in da sky.
Rev 22.7: I coming back real soon!”
Rev 22.12: I coming back real soon!”
Rev 22.20: Da One dat tell all dis stuff say, “Yeah, I coming back real soon!