2Ki 22.6: Dass fo da carpenta guys, da construction guys, an da guys dat work wit da stone, an fo buy wood an
Neh 4.16: From dat time, half my young guys do da construction work, an da odda half make ready da spears, an da shields,