Exo 36.29: Da top side, get ring dea fo make da corner boards stay togedda wit da odda boards, da two sides.
1Ki 2.28: he grab da tings jalike horns dat stick out from da four corner a da altar.
2Ki 14.13: broke down da town wall from da Ephraim Gate to da Corner Gate, one part bout six hundred feet long.
Neh 3.24: house to da nex place da wall stick out, an from dea to da corner, an Palal Uzai's boy fix da odda side wea da wall stick
Neh 3.31: dea to da place wea get one room on top da wall nea da corner.
Mat 21.42: But dat stone, Dass da corner block.’
Mrk 12.10: But dat stone, Dass da corner block.’
Luk 20.17: But dat stone, Dass da corner block Dat make da building strong.”
Act 4.11: guys neva like use, cuz dey tink was junk, Dat wen come da corner block fo da house.
Act 26.26: all bout dis stuff dat wen happen, cuz neva happen in one corner.
Eph 2.20: An Jesus Christ, he jalike da corner block.
1Pe 2.6: I put down da corner block inside Zion, Dass da one I wen pick.
1Pe 2.7: stone da builda guys wen throw out, Dat stone wen come da corner block, Da one dey wen need.