2Ki 13.1: Da numba 23 year wen Joash, Ahaziah's boy, stay da Judah king, Jehoahaz, Jehu's boy, come da
2Ki 14.13: da Israel king, catch Amaziah, da Judah king, Joash boy an Ahaziah's grankid, Bet Shemesh side.