Isa 2.21: Dey goin go inside da cracks in da rocks An da pukas in da pali, Cuz dey real scared
Isa 7.19: da flies an da bees go down inside da gulches, inside da cracks inside big stone, inside places wea get kuku bushes, an
Isa 57.5: by da streams dat no mo watta, Fo make sacrifice unda da cracks in da cliffs.