2Ti 4.10: Cresens, he wen go Galatia side, an Titus, Dalmatia side.