Mat 23.34: some a da guys, an some guys you guys goin kill on top crosses, an mo odda guys you guys goin whip hard inside da Jewish
Mat 27.38: Dey hang two prisona guys on top two crosses near him, one on da right side an da odda one on da left
Mrk 15.27: Dey hang two crook guys on top two crosses near him, one on da right side an da odda one on da left
Mrk 15.32: da crook guys dat stay hanging dea near him on top da odda crosses, dey talk any kine to him too.
Luk 23.33: Dey hang da two crook guys on top da odda two crosses, one on da right side an da odda on da left side.”
Jhn 19.32: Da two guys dey wen kill um on top da odda crosses same time wit Jesus, dey wen broke da first guy's legs, an